סוגיות רכוש וממון בהליך גירושין

המהמורה הזו של ענייני רכוש בכל הליך גירושין מדירה שינה מעיניכם, מציפה אתכם במושגים לא מובנים, מנגנת לכם על העצבים ומציפה אתכם בשאלות – שעל רובן ננסה להשיב.

1. מה זה הלכת השיתוף?

הלכת השיתוף, המכונה גם "חזקת השיתוף" היא הסדר שקבעו בתי המשפט ואשר מתייחס לחלוקת הרכוש בין בני זוג.

הלכת השיתוף חלה רק על זוגות שנישאו לפני התאריך 1.1.1974. ביום זה נכנס לתוקף חוק יחסי ממון, כך, שבפועל זוגות שנישאו לאחר תאריך זה אינם כפופים להלכת השיתוף אלא להסדרים בחוק.

הלכת השיתוף חלה גם על ידועים בציבור. על פי הלכת השיתוף בני הזוג הם שותפים מוחלטים בנכסיהם מיום הנישואים שלהם ועל כן בכל עת הם יכולים לדרוש את חלקם בנכסים הללו. בעת חלוקת הרכוש הוא יחולק באופן שווה בין בני הזוג.

חשוב לציין כי על נכסים מסוימים לא חלה חזקת השיתוף. כלומר, נכסים אלה אינם נתפסים כשייכים לשני בני הזוג והם יישארו בבעלות אחד מהם בעת חלוקת הרכוש בין בני הזוג; ואלה הם הנכסים – נכס שאחד מבני הזוג ירש או קיבל במתנה בתקופת הנישואים ונכס שהיה לאחד מבני הזוג בטרם הנישואים. חשוב לציין כי אם אחד מהנכסים הללו "הוטמע" ברכוש המשותף, דוגמת כספי ירושה ששימשו לרכישת בית משותף, או שיפוץ בית או בכלל לכל צורך אחר של משק הבית המשותף, כן יראו אותם ככספים משותפים.

2. מה זה איזון משאבים?

איזון משאבים הוא תהליך שמבצעים בני זוג נשואים בעת גירושיהם. זהו אמצעי שנקבע, הוגדר ונכלל בחוק יחסי ממון.

איזון משאבים הוא תהליך של חלוקת רכוש בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 – ערב כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון. על זוגות אלה יחול הסכם ממון שכרתו ואם אין כזה הסכם יחול חוק יחסי ממון. איזון משאבים מבוצע רק בעת פקיעת הנישואים.

לשם ביצוע איזון משאבים בפועל על בני הזוג מוטל לרכז את כל הנכסים שבידיהם, לבדוק את שווים, לנכות חובות ואת היתרה לחלק באופן שווה בין בני הזוג. באיזון המשאבים לא נכללים הנכסים הבאים, ואלה יישארו בידי אחד מבני הזוג, כפי שמפרט סעיף 5 לחוק יחסי ממון – נכסים שהיה לאחד מבני הזוג בטרם הנישואים; נכס שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואים; נכס שבני הזוג הסכימו לגביו בכתב ששוויו לא יאוזן ביניהם; גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי; גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות.

3. כיצד מתחילים תהליך של איזון משאבים?

לעתים תהליך זה מתבצע ביוזמת שני בני הזוג, אך פעמים רבות הוא מתחיל בתביעות בבית משפט. אחד מבני הזוג מגיש תביעה לאיזון משאבים ו/או תביעה לפירוק שיתוף – הליך המאפשר מכירת נכסים משותפים, כגון דירת מגורים – שבית המשפט יכול לקבלה וכך יונע הליך איזון המשאבים.

4. מה ההבדל המרכזי בין הלכת השיתוף לבין איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון?

ההבדל המרכזי הוא במועד חלוקת הנכסים. בני זוג עליהם חלה הלכת השיתוף יכולים לדרוש את חלוקת הנכסים בכל שלב בחיים, גם בעודם נשואים ואין כל צורך לחכות פקיעת הנישואים. לעומת זאת, חלוקת רכוש על ידי ביצוע איזון משאבים מתאפשרת רק עם פקיעת הנישואים; אם כי ניתן להקדים את מועד האיזון ולא להמתין לפקיעת הנישואים וזאת אם מתקיימים תנאים מסויימים המפורטים בסעיף 5א לחוק יחסי ממון.

5. כיצד ידועים בציבור מבצעים חלוקת רכוש?

על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף.