סיום העסקה ופיצויי פיטורין

פיצוי פיטורין

בעת סיום יחסי העבודה, בין אם המעסיק פיטר את העובד ובין אם העובד התפטר (תחת תנאים ומגבלות מסוימות), וכל עוד העובד עבד מעל לשנה אצל המעסיק , זכאי העובד לקבל פיצוי פיטורין.

 1. מהם המקרים בהם זכאים לפיצוי פיטורין?
 • בכל מקרה בו המעסיק פיטר את העובד מעבודתו.
 • בכל מקרה בו נפטר מעסיק או פשט רגל, לחילופין בחברה – בכל מקרה של פירוק
 1. התפטרתי מהעבודה. האם אני זכאי לפיצוי פיטורין?

באופן עקרוני עובד שהתפטר ממקום עבודתו לא יהיה זכאי לפיצוי פיטורין. יחד עם זאת חוק פיצוי פיטורין מכיר במקרים חריגים בהם גם אם העובד התפטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצוי פיטורין

ואלה הם המקרים בהם יוכר עובד שהתפטר כמי שפוטר ויהיה זכאי לפיצוי פיטורין:

  1. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי – בין אם מדובר במצב בריאותי של העובד עצמו ובין אם של בן משפחתו.
  2. התפטרות הורה לצורך גידול הילד – כל עוד נעשה הדבר בתוך 9 חודשים מיום הלידה.
  3. התפטרות לצורך גידול ילד אומנה.
  4. אי חידוש חוזה עבודה (עבודה בהסכם לתקופה קצובה)
  5. בהתאם למקרים המנויים בסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורין – הרעה מוחשית בתנאי העבודה, גיוס לשירות סדיר, שירות אזרחי או שירות לאומי, התפטרות לאחר שנבחר לראש מקומית והתפטרות לאחר גיל פרישה.
  6. התפטרות לצורך גיוס למשטרה או שב"ס.
  7. התפטרות לרגל מעבר מגורים וכמפורט בסעיף 12 תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
 1. האם עובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה יהיה זכאי לפיצוי פיטורין?
 • באופן עקרוני זכאות לפיצוי פיטורין קמה לאחר 12 חודשי עבודה ואולם סעיף 3 לחוק קובע כי פיטורין שנעשים בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה יראו כאלו שנועדו להימנע מתשלום פיצוי הפיטורין ולכן כל עוד המעסיק לא הוכיח אחרת, יהיה זכאי העובד לפיצוי פיטורין בנסיבות אלה.
 • כאן המקום לציין כי בע"ע 420/06 ליאוניד קוגן נ' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ, ניתן ביום 6/5/2007,  קבע בית הדין הארצי כי פיטורי העובד, שהועסק כשומר אצל הנתבעת במשך 10 חודשים, נועדו אך כדי להימנע מתשלום פיצוי פיטורין. עוד קבע בית הדין הארצי כי יש לפרש את המונח "סמוך" בהתאם לנסיבותיו של כל עניין. אין מקום לקבוע שסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים חל רק בתנאי שהעובד הועסק לפחות 11 חודשים וייתכנו מקרים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם הועסק פרק זמן קצר יותר.
 1. כיצד מחשבים את פיצויי הפיטורין?
 • בעת חישוב פיצויי פיטורין יילקח בחשבון שכר חודש אחד לכל שנת עבודה.
 • לעובד שעתי  יערך החישוב על בסיס 12 המשכורות האחרונות
 1. האם ניתן שלא לשלם פיצויי פיטורין לעובד שפוטר?
 • שלילת פיצוי פיטורין הינה אקט המהווה סנקציה קשה ובית הדין נוהג לקמץ במתן היתרים לשלילת פיצוי  פיטורין. יחד עם זאת, סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים מפרטים את הנסיבות אשר במסגרתן רשאי המעביד לפטר עובד מבלי לשלם לאחרון פיצוי פיטורים. אי תשלום הפיצויים יכול להיות חלקי או מלא. היות ומדובר בסנקציה חמורה ביותר, נטל ההוכחה  הכבד מוטל על כתפיו של המעביד.

הליך שימוע לפני פיטורין

מהו הליך שימוע בעצם? כאשר מעסיק מחליט לבחון את המשך העסקתו של העובד בעבודה, עליו לזמן את העובד לשיחת שימוע ובה להסביר לו מהם השיקולים לבחינת המשך העסקתו.

הליך השימוע הינו יציר הפסיקה ולא החוק. בתי הדין לעבודה הכירו בזכותו של העובד להשמיע את דברו בטרם קבלת החלטה בעניינו לפיכך, על המעסיק להגיע לשיחה זו בלב נקי ובנפש חפצה, לשמוע את העובד ועמדתו לעניין הטענות העולות כלפיו ורק לאחר מכן לקבל החלטה בדבר המשך העסקתו של העובד. אתההחלטה יש להעביר לעובד בכתב.

ההזמנה צריכה להימסר לעובד פרק זמן סביר מראש בטרם עריכת שיחת השימוע וההחלטה בגינה צריכה להתקבל, כאמור, רק לאחר שמיעת דברי העובד כמענה לטענות העולות כנגדו.

 1. כיצד מזמנים לשיחת שימוע?
 • על המעסיק להעביר לידי העובד מכתב ובו לזמן אותו לשיחת שימוע בדבר בחינת האפשרות להמשך העסקתו בעבודה
 1. מה יש לציין על גבי מכתב ההזמנה לשימוע?
 • ראשית יש לציין כי מדובר בהזמנה לשיחת שימוע לבחינת המשך העסקתו של העובד בחברה.
 • יש לציין מהן הסיבות לקיום שיחת השימוע.
 • כמו כן יש לציין את מועד השיחה ומיקומה.
 • יש לציין בפני מי תערך השיחה.
 • יש לציין כי לעובד זכות להגיע לשיחת השימוע כשהוא מיוצג בידי עו"ד ו/או מי מטעמו.
 1. מה קורה כאשר העובד מפוטר מבלי שנערכה לו שיחת שימוע?
 • בתי הדין לעבודה אינם מקלים ראשם בעובדה כי מעסיק פיטר עובד מבלי שערך לו שיחת שימוע כנדרש. ככל שלא נערכה לעובד שיחת שימוע בטרם הפיטורים ו/או ככל ושיחת השימוע היתה לקויה יכול העובד להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין ביטול הפיטורים או לחילופין פיצוי כספי בגין הליך פיטורין שאינו תקין.

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א, -2001 מסדיר את אופן ההודעה על סיום יחסי העבודה בין הצדדים.

כאשר אחד הצדדים מעוניין לסיים את עבודתו עליו לתת לצד השני התראה מראש בהתאם להוראות החוק. המטרה היא למעשה לאפשר לצדדים להיערך לתקופה שלאחר סיום העבודה במקום העבודה. כך תקופת ההודעה המורדמת מאפשרת לעובד לחפש מקום עבודה חלופי ולא להישאר ניצב בפני שוקת שבורה ללא משכורת עם סיום העבודה וכן תקופה זו מאפשרת למעביד לאתר מועמד חלופי תחת העובד שמסיים ומתוך מטרה למזער נזקים בין היעדרותו העתידית של העובד מהעבודה.

יש להודיע על סיום העבודה מראש  ובכתב.

החוק מבחין לעניין זה בין עובד במשכורת (עובד חודשי) לבין עובד בשכר (עובד שעתי):

עובד בשכר  (עובד שעתי):

 1. עובד שעתי המבקש לסיים את העסקתו או לחילופין המעסיק מבקש לפטרו. כמה זמן מראש יש להודיע על סיום העבודה?
 • התשובה לשאלה זו טמונה למעשה בוותק העבודה אצל המעסיק:
  • התפטרות במהלך השנה הראשונה לעבודה– יש לתת הודעה מוקדמת של יום אחד לחודש עבודה. כלומר אם וותק העבודה הוא 8 חודשים, יש לתת הודעה מוקדמת בת 8 ימים.
  • התפטרות במהלך השנה השניה לעבודה – יש לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים ובנוסף עוד יום בעבור כל 2 חודשים. כלומר אם וותק בעבודה הוא שנה ו-4 חודשים, יש לתת הודעה מוקדמת של 16 ימים (14+ 2 ימים).
  • התפטרות במהלך השנה השלישית לעבודה – יש לתת הודעה מוקדמת של 21 ימים ויום נוסף בעבור שני חודשים. כלומר אם וותק בעבודה הוא שנתיים וחצי, יש לתת הודעה מוקדמת בת 24 ימים (21 + 3 ימים)
  • התפטרות מעל שלוש שנים – יש לתת הודעה מוקדמת בת חודש ימים
 1. האם החובה לתת הודעה מוקדמת חלה על שני הצדדים באופן שווה?
 • התשובה היא חיובית. החובה לתת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות חלה על שני הצדדים, הן על המעסיק והן על העובד.
 • המעסיק חייב לתת הודעה מוקדמת בדיוק כמו העובד ובהתאם לפרקי הזמן המפורטים מעלה.

עובד במשכורת (עובד חודשי):

 1. עובד המשתכר משכורת חודשית ומעוניין לסיים את עבודתו ולחילופין מעביד אשר מעוניין לסיים את העסקת העובד.  כמה זמן מראש יש לתת הודעה מוקדמת על סיום עבודתה?
 • ככל שמדובר בוותק עבודה עד חצי שנה  – יש לתת הודעה מוקדמת של יום בעבור כל חודש עבודה.
 • ככל שמדובר בוותק עבודה בין למעלה מחצי שנה ועד שנה – יש לתת הודעה מוקדמת בת 6 ימים ויומיים וחצי נוספים בעבור כל חודש עבודה מעבר לחצי שנה. כלומר עם עבדתי 10 חודשים, ההודעה המוקדמת תהא בת  16 ימים (6 ימים + 2.5 *4 )
 • ככל שמדובר בוותק עבודה של שנה ומעלה – ההודעה המוקדמת היא של חודש אחד.
 1. המעסיק פיטר אותי באופן מיידי ולא נתן לי הודעה מוקדמת כנדרש. מה באפשרותי לעשות?
 • ככל שהמעסיק פיטר את העובד מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת כדין, הרי שהדבר מהוו הפרה מובהקת של החוק. באפשרות העובד להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לתשלום פיצוי בגין ההודעה המוקדמת שלא שולמה לו.
 • כאן המקום לציין כי באפשרות המעסיק לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות)  אולם תוך תשלום מלא חלף הודעה מוקדמת שהייתה אמורה להיות משולמת לו.
 1. התפטרתי ואני לא מעוניין לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. האם המעסיק רשאי לנכות מהשכר את תמורת ההודעה המוקדמת?
 • החובה לתת הודעה מוקדמת חלה גם על עובד שמתפטר מעבודתו. בית הדין קבע כי בהתאם להוראות חוק הגנת השכר (סעיף 25 (ב)), ככל והעובד לא נתן הודעה מוקדמת כפי שנדרש רשאי המעסיק לנכות לו משכרו את גובה ההודעה המוקדמת.
 1. כיצד נספרים ימי ההודעה המוקדמת?
 • הספירה היא של ימים קלאנדריים (כולל ימי המנוחה)
 1. האם מותר שתהיה חפיפה בין תקופה ההודעה המוקדמת לימי מחלה?
 • בית הדין אסר על חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין חופשת מחלה.  המטרה היא לאפשר לעובד בתקופת ההודעה מוקדמת לחפש לו עבודה חדשה וברור כי בעת מחלה אין באפשרותו לעשות כן. לכן ככל ומעסיק מעוניין בפיטורי העובד, יכנסו אלא לתוקף רק לאחר שסיים את מלוא ימי המחל העומדים לזכותו.
 1. האם מותר שתהיה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין ימי המילואים ( לתקופה העולה על יומיים) ?
 • חל איסור על חפיפה בין התקופות. יתרה מכך, חל איסור לפטר עובד אשר יצא למילואים במשך 30 ימים מיום חזרתו לעבודה, כך שככל והמעסיק פיטר את העובד בטרם יציאתו למילואים, תחל תקופת ההודעה המוקדמת רק 30 ימים לאחר שובו לעבודה מהמילואים.
 1. האם מותר שתהיה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין תקופת חזרתה של עובדת מחופשת לידה?
 • בהתאם לחוק עבודת נשים, חל איסור על פיטורי עובדת (או עובד) במשך 60 ימים לאחר חזרתם מחופשת הלידה.
 • רק בתום 60 הימים האסורים לפיטורין, תחל ספירת ימי ההודעה המוקדמת.
 1. האם מותר שתהיה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין ימי חופשה?
 • בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, אין לכלול את ימי החופשה במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם אלא עלו על 14 ימים.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין המעביד יהיה רשאי לזקוף את תקופת ההודעה המוקדמת על חשבון ימי החופשה כאשר מתקיימים מספר תנאים:
  • העובד ממשיך לעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת
  • מספר ימי ההודעה המוקדמת עולים על 14 ימים
  • העובד הוא שהחליט לצאת לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.