ביטוח פנסיוני

החל משנת 2008 קבע צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי צו ההרחבה להסכמים קיבוציים, התשי"ז –  1957, כי כל העובדים במשק זכאים לביטוח פנסיוני במשק ובהתאם לכך חייבים המעסיקים במשק להפריש כספים לפנסיה בהתאם לגובה ההפרשות הקבוע בצו.

עובדים שעליהם חל  הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעסיק או ע"י קופת גמל כשלם)., לא יחול עליהם צו ההרחבה.

 1. מי זכאי לביטוח פנסיוני ?
 • כל עובד מגיל 21 ומעלה וכל עובדת מגיל 20 ומעלה זכאים לביטוח פנסיוני (ביטוח פנסיוני הינו – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל)
 • עובדים שהגיעו לגיל פרישה יהיו חייבים בהפרשה לביטות פנסיוני בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים זרים
 1. מה גובה ההפרשות בהן מחויב המעסיק ?
 • החל מחודש 7/2016 עומדות ההפרשות על 18% כאשר החלוקה היא:  5.75% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעביד (6.25% לתגמולים ו – 6% לפיצויים).
 1. מה קורה אם המעסיק אינו מפריש לפנסיה?
 • מעסיק אשר אינו מקיים את חובתו להפרשות פנסיוניות כקבוע בהוראות צו ההרחבה חשוף לתביעות בגין ההפרשות בחסר וכן ניתן להגיש כנגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.
 1. האם אני יכול לבחור כל קרן פנסיה אליה יופרשו הכספים?
 • כל עובד יכול בחור בעצמו את קרן הפנסיה/ קופת הגמל/ ביטוח המנהלים בה יבוטח וכם זכאי לבחור את הגוף המבטח.
 1. האם ניתן לוותר על ההפרשות הפנסיוניות?
 • הפרשה לפנסיה הינה חלק מזכויותיו הקוגנטיות של העובד ועליהן לא ניתן לוותר.
 1. מאילו רכיבים מתבצעת ההפרשה לפנסיה?
 • הרכיבים הנלקחים בחשבון לצורך ביצוע ההפרשה לפנסיה הינם אותם רכיבים מהם מתבצע התחשיב לפיצוי הפיטורין –  שכר יסוד, ימי חג, חופשה, מחלה ומילואים כמו כן גם בעד תוספות למיניהן זכאים להפרשה לפנסיה – תוספת יוקר, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית/ מקצועית, עמלות,.
 • יש לציין כי  גובה תקרת ההפרשה לפנסיה היא עד לגובה השכר הממוצע במשק והוא אינו כולל הפרשה בעד שעות נוספות.
 • מומלץ לבחון האם קיים הסדר פנסיוני מיטיב עם העובד שכן אז יש לבחון את הוראותיו הספציפיות.
 1. ממתי יש להתחיל להפריש לפנסיה?
 • בהתאם לקבוע בצו ההרחבה עובד אשר החל בעבודתו מבלי שבוטח בביטוח פנסיוני קודם לתחילת עבודתו, יחלו בהפרשות לאחר 6 חודשי עבודה. עובד אשר נקלט לעבודה ובוטח ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות כבר מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יתבצעו לאחר 3 חודשי עבודה ובאופן רטרואקטיבי או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם.
 1. מה היו שיעורי ההפרשות בשנים קודמות?

החל מיום… ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%